Lietošanas noteikumi

INTERNETA VEIKALA WWW.SKYANDMORE.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā no 01.05.2021
Iegādājoties preces www.skyandmore.lv mājas lapā, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šī distances līguma noteikumiem un piekrītat šī līguma saturam.

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Līgums – šis distances līgums starp Preču pārdevēju un Pircēju, kas sastāv no šiem Pircējam saistošiem noteikumiem, kas ir publicēti Mājas lapā.
1.2. Maksājuma apstiprinājums – Preču pārdevēja nosūtīts e-pasts ar tam pielikumā pievienotu rēķinu.
1.3. Maksājumu karte – Pircēja kredīta vai debeta maksājumu karte, no kuras tiek iekasēta maksa par Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.4. Mājas lapa – tīmekļa vietne www.skyandmore.lv, kurā izvietots interneta veikals.
1.5. Preču apraksts – apraksts par Preču galvenajām īpašībām, Preču cenu un tā lietošanas,
izmantošanas nosacījumiem, kas pieejami Mājas lapā pie katras konkrētās Preces.
1.6. Preču pārdevējs – SIA “SM FASHION”, reģistrācijas Nr. 40103247069, PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV40103247069, juridiskā adrese: Duntes iela 19A, Rīga, LV-1005.
1.7. Prece – jebkura prece, ko Pircējs iegādājas Preču pārdevēja Mājas lapā.
1.8. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas Preci Mājas lapā.
1.9. Pirkuma grozs – sadaļa Mājas lapā, kur pēc spiedpogas Pirkt noklikšķināšanas tiek ievietots Patērētāja izvēlētā Prece.
1.10. Puse/ Puses – Preču pārdevējs un/vai Pircējs.

2. PREČU IEGĀDE

2.1. Preču pārdevējs saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Preču aprakstu pārdod Pircējam
Preces, ko Pircējs iegādājies Mājas lapā.
2.2. Līgums uzskatāms par noslēgtu pēc tam, kad Pircējs Mājas lapā ir atzīmējis šādu savu
apliecinājumu: Esmu iepazinies/-usies ar privātuma politiku (manu datu apstrādi) un lietošanas nosacījumiem, kā arī veicis samaksu par Precēm saskaņā ar Mājas lapā norādīto cenu.
2.3. Pēc Līguma noslēgšanas Pircējam uz tā norādīto elektronisko pasta adresi tiek nosūtīts
automātiski ģenerēts e-pasts un rēķins.
2.4. Līgums darbojas līdz visu Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei vai tā izbeigšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2.5. Ja Pircējs ir juridiska persona, tās vārdā un interesēs rīkojas atbilstoši pilnvarota fiziska persona. Uzskatāms, ka persona, kas veic pirkumu juridiskas personas vārdā, ir tam atbilstoši pilnvarota.
2.6. Uz gadījumiem, kad Preci iegādājas juridiska persona, neattiecas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma  normas (atteikuma tiesību izmantošanas un preču garantijas noteikumi).
2.7. Uz juridiskām personām attiecināmi normatīvo aktu noteikumi, kas regulē attiecības starp komersantiem un ar Preču pārdevēju noslēgtā līguma par preču pirkšanu-pārdošanu noteikumi. Ja interneta veikalā preci iegādājas juridiska persona, ar kuru Preču pārdevējam nav noslēgts līgums par preču pirkšanu-pārdošanu, tad uz attiecībām ar juridisko personu konkrētā pirkuma un no tā izrietošo saistību izpildē ir attiecināmi šī Līguma noteikumi.

3. PREČU APMAKSAS NOTEIKUMI

3.1. Pircējs var iegādāties Preces, reģistrējoties Mājas lapā, vai kā nereģistrēts Mājas lapas lietotājs.
3.2. Maksājumu veikšanai var izmantot vienu no trijiem veidiem:
3.2.1. Rēķina apmaksa ar bankas pārskaitījumu;
3.2.2. Maksājums ar norēķinu karti;
3.2.3. Apmaksa tirdzniecības vietā/ Preču izsniegšanas punktā uz vietas.
3.3. Preču pārdevēja Mājas lapā maksājumi par Precēm notiek bezskaidras naudas veidā un to apstrādi nodrošina trešās personas, tāpēc Preču pārdevējs nevar ietekmēt un neatbild par
maksājumu apstrādātāju iespējamajām kļūdām.
3.4. Pircējs pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām, kas var būt saistītas ar izvēlēto
maksājuma metodi, piemēram, par Pircēja bankas komisijas maksu.
3.5. Pēc pabeigta maksājuma Patērētājs saņem uz tā norādīto e-pastu rēķinu.
3.6. Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Preču pārdevējs veiks rēķina nosūtīšanu elektroniskā veidā uz Patērētāja norādīto e-pasta adresi.
3.7. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu Preču pārdevējam, kad ir veikts maksājums par Precēm un Pircējs ir saņēmis rēķinu.
3.8. Preču pārdevējs neatbild par sekām, kas radušās Pircēja nepareizas informācijas
(piemēram, nepareiza e-pasta adrese) norādīšanas rezultātā.

4. CENU POLITIKA

4.1. Preču cenas Mājas lapā norādītas saskaņā ar Preču pārdevēja apstiprināto Cenrādi.
Norādītajās Preces cenās ir iekļauts PVN (pievienotās vērtības nodoklis).
4.2. Pircējam Preces Pirkumu grozā atrodas līdz sesijas beigām (laiks no mājas lapas atvēršanas brīža līdz mājas lapas aizvēršanas brīdim).
4.3. Ja Preču cena laikā, kamēr Prece ir bijusi Pirkumu grozā, ir mainījusies, tad Preču iegādes
brīdī tā tiek aktualizēta saskaņā ar Preču aprakstā norādīto aktuālo Preču cenu.
4.4. Preču pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Preču cenu, par ko Pircējs tiek informēts, Preču pārdevējam veicot izmaiņas Preču aprakstā Mājas lapā. Preču cena ir spēkā ar tās publicēšanas brīdi, ja nav norādīts konkrēts termiņš, ar kuru tā stājas spēkā.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Pircējam ir pienākums iepazīties ar Preču aprakstu.
5.2. Ja Pircējs uzskata, ka saņemtā Prece neatbilst Preču aprakstam, tad Pircējam ir tiesības
iesniegt pretenziju Preču pārdevējam, pieprasot neatbilstības novēršanu vai Preces apmaiņu.
5.3. Preču pārdevējs nodrošina Preču aprakstu publicēšanu Mājas lapā.
5.4. Pircējam, slēdzot Līgumu, ir jānorāda patiesi, precīzi un pilnīgi dati.
5.6. Puses ir atbildīgas par visiem otrajai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses vai tās pārstāvju vainojamas darbības vai bezdarbības rezultātā.
5.7. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Maksājumu kartes, kā arī norēķinu konta, kas piesaistīta
kartei, izmantošanas tiesiskumu.
5.8. Preču pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircēja elektronisko vai tālruņa sakaru, kurus nodrošina trešā persona, līdzekļu darbības traucējumu rezultātā, kā arī par zaudējumiem, kas radušiem Pircējam, veicot maksājumus, kredītiestādes vainas dēļ.

6. PIEGĀDES, PASTA UN CITI IZDEVUMI

6.1. Iegādājoties vai atgriežot Preces, Pircējam ir jāsedz pasta, kurjerpasta un pakomāta piegādes izdevumus.

7. PREČU PIEGĀDES NOSACĪJUMI

7.1. Iegādāto preču standarta piegādes laiks ir 1-3 darba dienas, ja vien konkrētajai Precei
nav norādīts cits piegādes termiņš.
7.2. Preču pārdevējs atbild par Preču sagatavošanu piegādei. Preču pārdevējs nav atbildīgs par piegādes kavējumu, ko izraisījuši no Preču pārdevēja neatkarīgi apstākļi.

8. PREČU SAŅEMŠANA

8.1. Preču saņemšana notiek saskaņā ar Piegādes sadaļā minēto informāciju un tajā noteiktajā
termiņā.

9. FORCE MAJEURE

9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, slēdzot Līgumu, un novērst. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi tādi apstākļi kā kari, nemieri, streiki, avārijas, stihiskas nelaimes, dabas katastrofas, valdības un valsts pārvaldes iestāžu lēmumi un citi ārpus Pušu vai attiecīgās Puses kontroles esoši apstākļi.
9.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) kalendāra dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ar rakstisku paziņojumu otrai Pusei. Šajā gadījumā
neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

10. PERSONAS DATU APSTRĀDE

10.1. Fizisko personu datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Mājas lapā izvietoto Privātuma politiku.
10.2. Pircējam ir pienākums iepazīties ar personas datu apstrādes noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas.

11. ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANA

11.1. Patērētājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža atteikties no saņemtās preces, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot:

  • no preces piegādes dienas;
  • no pēdējās preces piegādes dienas – ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces;
  • no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas – ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

11.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jānosūta Preču pārdevējam aizpildīta atteikuma veidlapa vai nepārprotams brīvas formas paziņojums, kas satur informāciju par iegādāto preci, Pircēja vārdu un uzvārdu (fiziskām personām), nosaukumu, reģistrācijas Nr. un juridisko adresi
(juridiskām personām), tālruņa Nr., bankas konta Nr., no kura veikts maksājums par Preci un e-pasta adresi.
11.3. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, Pircējam savu paziņojumu par atteikuma
tiesību izmantošanu jānosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām vai atteikuma tiesību
termiņa pēdējā dienā līdz plkst. 00.00.
11.4. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības Preci lietot tiktāl, cik tas
nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu
izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par Preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto laiku un veidu. Pircējs ir atbildīgs par tādu Preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
11.5. Pēc tam, kad Preču pārdevējs Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, Preču pārdevējs par to informē Pircēju. Pircējam 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga Preču pārdevēja apliecinājuma saņemšanas Prece un pirkuma apliecinošs dokuments (bankas maksājuma uzdevums), izmantojot pasta/ kurjera pakalpojumus vai personīgi, ir jānogādā uz Preču pārdevēja tirdzniecības/ preču izsniegšanas vietā Duntes ielā 19A, Rīgā. (kurjera un/ vai pasta izmaksas būs jāsedz Pircējam)
11.6. Atteikuma veidlapu iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu [email protected]. Pircējs to var elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt no uz Preču pārdevēja e-pastu: [email protected].
11.7. Pēc atteikuma veidlapas saņemšanas, Preču pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad no Pircēja ir saņēmis atpakaļ nebojātu, tīru, bez valkāšanas pazīmēm, ar ražotāja etiķetēm esošu Preci, atmaksā Pircējam tā samaksāto naudas summu. Preču pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Patērētājs.
11.8. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam nav jāsedz naudas līdzekļu
pārskaitījuma izmaksas, ja tas ir iekšzemes naudas līdzekļu pārskaitījums. Ja naudas līdzekļu
pārskaitījums ir uz citu valsti, tad šos izdevumus sedz Pircējs. Preču pārdevējs pārskaitījuma
izdevumus ietur no Patērētājam pārskaitāmās summas.
11.9. Atteikuma tiesības nav izmantojamas uz Precēm, kurām atvērts iepakojums un kuras veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

12.1. Sūdzības Pircējs var iesniegt rakstveidā sūtot tās uz zemāk norādīto Preču
pārdevēja pasta adresi vai elektroniski uz e-pastu: [email protected]. Preču pārdevējs
atbildi sniedz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Patērētāja sūdzības saņemšanas.
12.2. Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13. KONTAKTINFORMĀCIJA

Rekvizīti:

SIA “SM FASHION”
Reģ. Nr.: LV40103247069
Juridiskā adrese: Duntes iela 19A, Rīga, Latvija, LV-1005
E-pasts: [email protected]
Tālr.: +371 (27344627)


Interneta veikala klientu apkalpošanas darba laiks:
Pirmdiena – Svētdiena: No plkst. 10.00 līdz 18.00
E-pasts: [email protected]
Tālr.: +371 (27344627)

pop-up-image