SIA “Skai Pluss” Privātuma politika

Paziņojums par personas datu apstrādi interneta veikalā

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”), mēs nodrošinām Jums saprotamu, caurskatāmu, godīgu un uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu balstītu personas datu apstrādi, kas tiek veikta interneta veikala vietnē www.skyandmore.lv (turpmāk – “Interneta veikals”).

Šajā privātuma politikā Jūs atradīsiet informāciju par to, kādus personas datus mēs apkopojam un kādā veidā tos apstrādājam. Mēs aicinām Jūs uzmanīgi iepazīties ar šīs Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums jebkādus Jūsu personas datus.

Šajā privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar šādu informāciju:

  1. Kas ir Jūsu personas datu pārzinis.
  2. Kādus personas datus mēs iegūstam un apstrādājam.
  3. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats.
  4. Personas datu apstrādes veidi, datu kategorijas un datu apstrādes ilgums.
  5. Kādi ir personas datu apstrādes nolūki.
  6. Personas datu saņēmēji.
  7. Personas datu glabāšanas ilgums.
  8. Sīkdatņu jeb Cookies izmantošana.
  9. Jūsu tiesības.
  10. Papildu informācija.

1. Kas ir Jūsu personas datu pārzinis.

Jūsu personas datu pārzinis jeb juridiska persona, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus Interneta veikalā, ir SIA “SM Fashion”, reģistrācijas numurs: 40103247069, adrese: Duntes iela 19A, Rīga, LV-1005, kontaktinformācija: [email protected].

Jūsu personas datu pārzinis nodrošina Interneta veikala darbību un sniedz Interneta veikala apmeklētājiem pakalpojumus, kā arī slēdz distances pirkšanas-pārdošanas līgumus ar tiem. Interneta veikals atrodas vietnē, kuras darbību (hostingu) un reģistrētā domēna vārda izmantošanu nodrošina datu pārziņa mātes uzņēmums SIA “SKAI PLUSS”, reģistrācijas numurs: 40003557504, ar kuru datu pārzinim ir noslēgts atbilstošs līgums, kas ietver arī datu apstrādes noteikumus

2.Kādus personas datus mēs iegūstam un apstrādājam.

Pamatā Jūsu personas datus mēs iegūstam tieši no Jums. Jūs savus personas datus mums iesniedzat tiešā veidā, piemēram, reģistrējoties Interneta veikalā vai izmantojot tā pakalpojumus bez reģistrācijas, noformējot pirkumus, veicot darbības saistībā ar Jūsu pasūtījumu, piesakoties lojalitātes programmas priekšrocībām vai jaunumu (komerciālu paziņojumu) saņemšanai, iesniedzot atsauksmes vai sūdzības.
Mēs pieprasām tikai tos Jūsu personas datus, kas mums ir objektīvi un pamatoti nepieciešami, lai nodrošinātu Jums pakalpojumus, izpildītu distances pirkšanas-pārdošanas līguma saistības, atbildētu uz Jūsu iesniegumu vai veiktu citas darbības ar Jūsu datiem.
Ja mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic apstākļu izpēte efektīvai un objektīvai Jūsu pieprasījuma vai sūdzības izskatīšanai, mēs varam sasaistīt Jūsu pieprasījumā ietvertos datus ar mums jau pieejamajiem vai Jūsu pieprasījuma izskatīšanas laikā likumīgi ievāktajiem datiem (piemēram, ar Jūsu maksājumu operācijas datiem, Jūsu profila lietošanas vēsturi utt.).
Personas datu kategorijas un veidi, ko mēs iegūstam un apstrādājam, ir norādīti šīs politikas 4.sadaļā.


3. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

Jūsu personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu pirkšanas-pārdošanas līgumu ar Jums un Jūsu personas dati mums ir nepieciešami saskaņā ar noslēgto pirkšanas-pārdošanas līgumu, lai izpildītu no tā izrietošās saistības, īstenotu savas tiesības un veiktu savus pienākumus.
Jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties šādiem Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktajiem juridiskajiem pamatiem:
• 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu sniegta piekrišana);
• 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu (līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, izpilde vai pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas);
• 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu (lai izpildītu uz mums attiecināmus ārējos normatīvajos aktos noteiktos juridiskos pienākumus);
• 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu leģitīmo interešu ievērošanai).
Lai izpildītu noteiktus Interneta veikala piedāvātos pakalpojumus, mums ir nepieciešami Jūsu personas dati, ko Jūs sniedzat, izsakot savu piekrišanu vai akceptējot pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumus. Jūsu nepiekrišanas vai pirkšanas-pārdošanas noteikumu neakceptēšanas gadījumā mēs nespēsim Jums nodrošināt pakalpojumus.
Mūsu leģitīmās intereses, uz kā pamata mēs apstrādājam noteiktus Jūsu personas datus, ir mūsu preču un pakalpojumu attīstība, popularizēšana un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu ievērošanas nodrošināšana, kā arī mūsu likumisko interešu aizsardzība strīdus gadījumā vai mūsu likumisko interešu aizstāvība tiesā.

4. Personas datu apstrādes veidi, datu kategorijas un datu apstrādes ilgums

Datu apstrādes veids
Datu kategorijas un veidi
Datu apstrādes ilgums
Reģistrācija Interneta veikalā un pircēja profila izveide
Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese (dzīvesvietas vai uzņēmuma adrese), piegādes veids. Jūsu profilā ar katru nākamo pasūtījumu tiks saglabāta arī informācija par Jūsu pasūtījumu vēsturi. Var tikt saglabāta informācija par Jūsu iepriekš skatītajiem produktiem un Jūsu atzīmētajām iecienītākajām precēm.
Kamēr ir Jums ir reģistrēts profils Interneta veikalā (kamēr Jūsu profils nav dzēsts) vai ilgāk, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats. Jūsu profilu varat dzēst Jūs patstāvīgi vai tas tiks dzēsts automātiski, ja Jūs ilgāk kā 1 gadu neienākat savā profilā.
Pasūtījuma izveide un piegāde

Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Pasūtījuma informācija: preces, piegādes veids, piegādes adrese, informācija par precēm uz pavadzīmes-rēķina, pasūtījuma un piegādes datums un laiks, informācija par pasūtītajām precēm, maksājuma informācija.
Atkarībā no normatīvajos aktos noteiktā noilguma termiņa (saskaņā ar Komerclikuma 406. pantu – 3 gadi) vai ilgāk, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.
Maksājumu apstrāde

Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods. Maksājuma informācija: summa, piemērotie nodokļi, atlaides, maksājuma mērķis, darījuma atsauces numurs, konta numurs, izmantotais maksājuma veids.
Atkarībā no grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasībām (attaisnojuma dokumentiem – 5 gadi) vai ilgāk, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.
Atteikuma tiesību izmantošana

Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Informācija par atgriežamajām precēm, pasūtījuma un piegādes datums un laiks, veiktā maksājuma informācija, norēķinu konta dati (naudas atgriešanas gadījumā).
Atkarībā no normatīvajos aktos noteiktā noilguma termiņa (saskaņā ar Komerclikuma 406. pantu – 3 gadi) vai ilgāk, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.
Atsauksmes vai ierosinājuma sniegšana
Identifikācijas dati: vārds, e-pasta adrese. Iesniegtā ziņa, kā arī citi dati, kas tiek iesniegti līdz ar šādu ziņu vai sarakstes procesā.
Līdzko ir sniegta atbilde uz atsauksmi vai sniegts risinājums vai ilgāk, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.
Pretenziju izskatīšana un strīdu risināšana

Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e- pasta adrese. Dati par pretenzijas vai strīda objektu (preci vai pakalpojumu), piemēram, pretenzijas vai strīda saturs, dati par preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu, lūgumi un prasījumi. Citi ar pretenziju vai pieprasījumu saistīti dokumenti vai informācija (piemēram, fotoattēli, pavadzīmes dati).
Līdz pretenzijas atrisināšanai vai ilgāk, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.
Pieteikšanās jaunumiem (Komerciāli paziņojumi)

Identifikācijas dati: vārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.

Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana (līdz piekrišanas atsaukumam).
Tirgus izpēte un statistika

Adrese, rajons vai pilsēta, informācija par pasūtījumu (piemēram, pirkuma datums, preču kategorija un nosaukumus, preču daudzumus, pirkumu kopsumma) – šifrētā veidā (anonimizēti dati).
Anonimizēti dati var tikt uzglabāti neierobežotu laika periodu.
Aptaujas
Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, e-pasts un/vai telefona numurs, aptaujas datums, Jūsu sniegtās atbildes (aptaujas var būt anonīmas, un šādā gadījumā nekādi dati netiks ievākti, vai arī tās tiek anonimizētas).
Anonimizēti dati var tikt uzglabāti neierobežotu laika periodu.
Lojalitātes programma
Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzimšanas datums un adrese. Dati par lojalitātes priekšrocībām, saņemtās atlaides un citi iegūtie labumi.
Kamēr Jūs esat pieteicies lojalitātes programmai. Attiecībā uz atsevišķiem datiem: kamēr notiek konkrētā akcija vai kamēr pastāv noteiktais lojalitātes piedāvājums.
Informācijas drošība

Jūsu profila informācija un dati par Jūsu piekļuvi profilam, kā arī darbībām tajā.
Līdz drošības apdraudējuma novēršanai vai problēmas konstatēšanai un novēršanai.
Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzība
Jūsu identifikācijas dati, dati par Jūsu pirkumu vai citām darbībām, un citi dati, kas nepieciešami šim nolūkam, ievērojot datu aizsardzības pamatprincipus, tai skaitā, datu apstrādes minimizācijas principu.
Kamēr pastāv strīds vai notiek tiesvedība, kā arī iespējamas pārsūdzības nolūkā – līdz pārsūdzības termiņa beigām vai ilgāk, kamēr strīds tiek atrsināts.

5. Kādi ir personas datu apstrādes nolūki

Reģistrācija Interneta veikalā un pircēja profila izveide:
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai Jūs varētu izveidot savu personīgo profilu Interneta veikalā un veikt caur to pasūtījumus un citas darbības ērtāk un ātrāk. Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi ļaut Jums izmantot arī īpašās priekšrocības reģistrētajiem pircējiem, piemēram, lojalitātes programmas priekšrocības, skatīt Jūsu pasūtījumu vēsturi utt.

Jūsu profila dati tiks izmantoti, lai sazinātos ar Jums, sagatavotu un nogādātu jums pasūtījumus, atrastu Jūsu pasūtījumu vai identificētu Jūs kā klientu mūsu klientu datubāzē, atbildētu uz Jūsu ziņām, informētu par piedāvājumiem, jaunumiem un akcijām, piedāvātu lojalitātes programmas priekšrocības, ja esat tam piekritis, atjaunotu Jūsu profila paroli un sniegtu citus pakalpojumus.
Noteikti Jūsu personas dati mums ir nepieciešami, lai identificētu Jūs pasūtījuma nodošanas brīdī, lai pēc nepieciešamības atrastu Jūsu pasūtījumu vai informētu Jūs par Jūsu pasūtījuma izpildi, kā arī, lai veiktu citas darbības, piemēram, nodrošinot atgrieztas preces pieņemšanu vai apmaiņu.
Pasūtījuma izveide un piegāde:
Jūsu sniegtie dati tiek izmantoti ar mērķi nodrošināt distances pirkšanas-pārdošanas līguma izpildi, piemēram, apstrādājot un sagatavojot Jūsu pasūtījumu piegādei un nododot Jūsu pasūtījumu piegādes pakalpojuma sniedzējam.

Maksājumu apstrāde:
Mēs veicam Jūsu maksājuma datu apstrādi, ievācot datus par pirkuma apmaksas metodi un maksājuma informāciju, lai varētu uzsākt Jūsu pasūtījuma izpildi. Jūsu maksājuma datu apstrāde ir atkarīga no Jūsu izvēlētās maksājuma metodes, ko piedāvā Interneta veikals. Piemēram, maksājums ar bankas norēķinu karti, ar pārskaitījumu uz Interneta veikala banku, maksājot internetbankā vai izmantojot MultiLink internetbanku maksājumu sistēmu. Tāpat Jūs varat apmaksāt preces, izmantojot patēriņa kredīta pakalpojumu. Jūsu maksājuma datu apstrāde tiek veikta, lai identificētu Jūs kā pasūtījuma apmaksas veicēju un nodrošinātu pasūtījuma turpmāku izpildi Jūsu interesēs. Interneta veikals saņems tikai tos datus, kas tam nepieciešami, lai noteiktu Jūsu apmaksas statusu un identificētu Jūs kā maksātāju.

Informācija par patēriņa kredīta pakalpojumu ir pieejama vietnē: https://klix.blob.core.windows.net/public/terms/KLIX_Terms_27.05.2021_LV.pdf.
Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, izmantojot šo pakalpojumu, ir pieejama vietnē: https://klix.app/lv.

Veicot maksājumus ar norēķinu iestādes starpniecību, Jūsu personas dati tiks nodoti šai iestādei un to apstrāde notiks šīs iestādes privātuma aizsardzības noteikumos noteiktajā kārtībā. Dati, kas nepieciešami, lai pievienotos internetbankai, tiek izmantoti tikai šim nolūkam un netiek nodoti Interneta veikalam.

Atteikuma tiesību izmantošana:
Mēs apstrādājam Jūsu datus, lai Jūs varētu izmantot savas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētās atteikuma tiesības.

Atsauksmes vai ierosinājuma sniegšana:
Interneta veikala vietnē var sniegt atsauksmi vai ierosinājumu, norādot minimizēta apjoma personas datus, kas nepieciešami, lai sniegtu atbildi uz Jūsu atsauksmi, ja Jūs to prasāt vai ja to paredz Jūsu ziņas saturs, lai uzrunātu Jūs un lai reaģētu uz sniegto ziņu, ja tas ir nepieciešams.

Pretenziju izskatīšana un strīdu risināšana:
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus gadījumos, ja jāizskata pretenzija vai jārisina strīds, kas izriet no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai Jūsu veikta pasūtījuma, kā arī citām darbībām saistībā ar Jūsu pasūtījumu un mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Jūsu personas datus mēs apstrādāsim, lai aizsargātu savas tiesības strīdus gadījumā, lai izvērtētu strīdus situāciju, ievāktu pierādījumus, iesniegtu prasības, aizstāvētu savas intereses valsts vai pašvaldības iestādēs, vai tiesā, kā arī īstenotu citas mūsu leģitīmās intereses saistībā ar minēto.

Pieteikšanās jaunumiem (Komerciāli paziņojumi):
Ja Jūs esat sniedzis savu piekrišanu jaunumu jeb komerciālu paziņojumu saņemšanai, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums ar mūsu preču un pakalpojumu popularizēšanu saistītu mārketinga informāciju un jaunākās ziņas ar nolūku popularizēt mūsu preces un pakalpojumus, kā arī atgādināt pircējiem par mūsu precēm un pakalpojumiem.

Tirgus izpēte un statistika:
Mēs varam apstrādāt datus par Jūsu veiktajiem pasūtījumiem pārskatu sagatavošanai un statistikai, lai varētu novērot, novērtēt, uzlabot un paplašināt mūsu pakalpojumus. Mēs varam veikt tādu datu analīzi, kā piemēram, no kādas pilsētas vai rajona Jūs esat, cik piegādes ir veiktas uz Jūsu pilsētu vai rajonu, par kādām summām, cik daudz sūdzību ir saņemts u.c. Tomēr mēs neapstrādāsim Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši norādīt uz Jums kā konkrētu personu. Šāda datu apstrāde tiks veikta, padarot Jūsu personas datus anonīmus jeb anonimizējot tos.

Aptaujas:
Mēs veicam aptaujās ietverto datu apstrādi, lai noskaidrotu klientu un pircēju viedokli par precēm un pakalpojumiem, ko mēs sniedzam. Piedalīšanās aptaujās ir brīvprātīga un ļauj aptaujas dalībniekam ar sniegto viedokli ietekmēt Interneta veikala darbību un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.
Lojalitātes programma:
Lojalitātes programmas ietvaros iegūtie personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu Jums īpašus pakalpojumus un piedāvājumus. Noteikti dati tiek apstrādāti, lai apsveiktu Jūs dzimšanas dienā un/vai piedāvātu īpašus pakalpojumus, atlaides vai preces saistībā ar to. Jūsu adreses dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu lojalitātes kartes vai lojalitātes programmas labumu piegādi, ja tas ir paredzēts saskaņā ar konkrētās lojalitātes priekšrocības noteikumiem.

Informācijas drošība:
Mēs pārraugām Interneta veikala lietotāju darbības, lai identificētu iespējamos draudus, nelikumīgas darbības, kā arī saglabātu atbilstību normatīvo aktu un mūsu iekšējo noteikumu drošības prasībām un aizsargātu Interneta veikala datus no neatļautām darbībām. Šādas darbības veic arī servera turētājs, lai nodrošinātu servera drošības apdraudējumu novēršanu. Minētajam nolūkam var tikt iegūta Jūsu personīgā informācija no Jūsu profila, kā arī var tikt veikta piekļuve Jūsu profilam, ja tas ir pamatoti nepieciešams, un šādas darbības veicam mēs tikai, ja nepieciešams veikt pārbaudi vai lai iegūtu pierādījumus saistībā ar informācijas sistēmas drošības apdraudējumu. Šāda datu apstrāde ir nepieciešama mūsu likumisko interešu nodrošināšanai un vietnes apmeklētāju datu drošībai.

Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzība:
Papildus iepriekšminētajiem mērķiem mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus mūsu leģitīmo interešu aizsardzības nolūkā, piemēram, pret mums izteiktu prasījumu, pretenziju vai tiesvedības ierosināšanas gadījumā. Šim nolūkiem var tikt veikta jebkuru Jūsu personas datu apstrāde, ja vien Jūsu kā datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, nav svarīgākas par mūsu leģitīmajām interesēm, un tikai nepieciešamajā konkrētajam mērķim apjomā.

6. Personas datu saņēmēji.

Lai pildītu savas saistības pret Jums, Jūsu personas dati var būt pieejami citām personām, kas sniedz mums tādus pakalpojumus, kā piemēram, servera uzturēšanas, datu centru un citus IT pakalpojumus, e-pasta piegādes pakalpojumus, mārketinga pakalpojumus, piegādes servisu (kurjeru servisu, pasta, pakomātu u.c.) pakalpojumus, sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus, maksājumu apstrādes pakalpojumus. Šie pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un saskaņā starp mums noslēgtu sadarbības līgumu, ievērojot datu aizsardzības noteikumus un prasības.
Veicot maksājumu, Jūsu personas dati un dati par maksājumu nonāk attiecīgajam maksājuma pakalpojuma sniedzējam. Piemēram, maksājot ar pārskaitījumu uz Interneta veikala banku, internetbankā vai izmantojot internetbanku maksājumu sistēmu, Jūsu un maksājuma saņēmēja banka (arī starpnieka banka) saņem noteiktus datus par Jums un veikto maksājumu. Maksājot, tiek veikta Jūsu personas datu apstrāde atbilstoši norēķinu iestāžu privātuma politikām.
Lai pildītu savu juridisko pienākumu, kā arī, lai īstenotu mūsu juridiskās intereses un aizstāvētu mūsu tiesības, mēs varam iesniegt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī citām valsts vai pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma saskaņā ar likumu. Savu leģitīmo interešu aizsardzības nolūkā Jūsu personas dati var tikt nodoti juridisko pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, advokātu birojam.

Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas.

7. Personas datu glabāšanas ilgums.

Jūsu Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem un atbilstoši augstāk minētajiem kritērijiem (sk.4.sadaļu “Personas datu apstrādes veidi, datu kategorijas un datu apstrādes ilgums”).
Ar Jums noslēgto distances pirkšanas-pārdošanas līgumu un pierādījumus par tā noslēgšanu mēs uzglabāsim likumā paredzētā termiņa ietvaros, kā arī varam uzglābāt ilgāku laika periodu, kamēr noilgst saistību prasījumi, kas izriet no līgumsaistībām starp mums un Jums, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem vai pretenzijām vai izvirzītajām prasībām tiesā.
Gadījumā, ja tiek ierosināta prasība tiesā, Jūsu personas dati var tikt glabāti līdz tiesvedības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus.
Maksājumu apliecinoši dokumenti, tai skaitā pavadzīmes, kas uzskatāmi par attaisnojuma dokumentiem, tiks uzglabātas tik ilgi, cik to nosaka grāmatvedību regulējošie normatīvie akti.

8. Sīkdatņu jeb Cookies izmantošana.

Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies. Sīkdatne ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu ierīci, piemēram, mobilo telefonu, brīdī, kad Jūs apmeklējat konkrēto vietni, un tiek saglabāts Jūsu pārlūkprogrammā.

Sīkdatne tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai citu ierīci ar nolūku saglabāt datus, lai konkrētā vietne varētu Jūs kā vietnes lietotāju atpazīt brīdī, kad apmeklējat šo vietni. Ar sīkdatņu palīdzību mēs varam sasaistīt Jūsu pirkuma vēsturi un citus datus, kas tiek ievākti mūsu sniegto pakalpojumu izmantošanas laikā, ar Jūsu pārlūkošanu internetā. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, sniegt personalizētus un Jums piemērotus piedāvājumus atkarībā no Jūsu pirkumu vai vietnes pārlūkošanas vēstures, kā arī vairāk uzzināt par vietnes lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan vietnes darbību, gan Jūsu apkalpošanu.

Dažas sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietnes lietotājs varētu droši un brīvi pārlūkot vietni, veikt korektu mijiedarbību ar vietnes funkcijām, iegūt vēlamo informāciju un iesniegt pieteikumus. Tāpat šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai lietotājs varētu saglabātu savas izvēles saistībā ar vietnes lietošanu (valoda, piekrišana sīkdatnēm u.c). Bez šīm sīkdatnēm vietne nevar pilnvērtīgi funkcionēt, proti, vietnes saturs var tikt nepareizi atainots lietotājam vai var nedarboties vietnes funkcijas. Šādas sīkdatnes tiek automātiski saglabātas lietotāja iekārtā, lai nodrošinātu iespēju pārlūkot lietotāja pieprasīto vietni.

Sīkdatnes iegūst tehniskus datus par apmeklētāja ierīci, bet tās neidentificē lietotāju, kā arī nevāc un neapkopo informāciju. Nepieciešamās sīkdatnes tiek glabātas apmeklētāja iekārtā līdz brīdim, kad sīkdatne ir izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā divus gadus.

Interneta veikala vietnē mēs izmantojam šādas sīkdatnes –
Sesijas sīkdatnes (Session cookies);
Pastāvīgās sīkdatnes (Permanent cookies);
Trešo pušu sīkdatnes (Third-party cookies).

Sesijas sīkdatnes (jeb īslaicīgas sīkdatnes) tiek izdzēstas uzreiz, kad lietotājs aizver pārlūkprogrammu pēc piekļuves vietnes saturam.

Pastāvīgas sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja gala ierīcē uz noteiktu laiku, lai varētu atpazīt viņa pārlūkprogrammas sesijas un zinātu, vai iepriekš bijusi saskarsme starp vietni un lietotāja ierīci. Atkārtoti apmeklējot tīmekļa vietni, lietotāja tīmekļa pārlūks nolasa visas pastāvīgās sīkdatnes un piegādā informāciju tīmekļa vietnei vai elementam, kas attiecīgo sīkdatni ir nosūtījis lietotājam.

Trešo pušu sīkdatnes tiek lietotas, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi ar nolūku parādīt tieši viņam paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mājaslapu. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo pušu sīkdatnes, trešo pušu sīkdatņu partnerim būs iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā.

Plašāku informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikšanos no tām Jūs varat iegūt vietnē https://aboutcookies.org/.

9. Jūsu tiesības.

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir paredzētas noteiktas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, piemēram:

◦ piekļūt saviem personas datiem un saņemt no mums informāciju par to apstrādi;
◦ pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos patstāvīgi savā Interneta veikala profilā;
◦ dzēst savus personas datus (tiesības “tikt aizmirstam”), izņemot, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem mums ir jāsaglabā noteikti Jūsu personas dati;
◦ atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;
◦ ierobežot savu datu apstrādi, proti, pieprasīt, lai mēs uz noteiktu laiku pārtraucam apstrādāt Jūsu personas datus;
◦ pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (tiesības uz datu pārnesamību).

Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, Jums jāvēršas ar attiecīgu pieprasījumu Interneta veikala klientu servisā vai sūtot attiecīgu pieprasījumu uz datu pārziņa e-pastu vai adresi, kas norādīta šīs politikas 1.sadaļā.

Informējam, ka saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību nepamatotas vai prettiesiskas Jūsu personas datu apstrādes gadījumā.

10. Papildu informācija.

Jums ir jānodrošina, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un patiesi. Ja tiek konstatēts, ka Jūsu personas dati ir neprecīzi, Jums tie nekavējoties ir jāizlabo vai jālūdz mums tos izlabot. Gadījumā, ja Jūs būsiet norādījuši citas personas datus, tad pretenziju gadījumā mēs saglabājam tiesības vērsties pie Jums ar regresa prasību.
Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma, un politikas labojumi stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas Interneta veikala mājaslapā. Tādēļ aicinām Jūs periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām, kā arī rūpīgi izlasīt to ikreiz, kad, veicot kādas darbības Interneta veikalā, no Jums tiek prasīts apstiprinājums par iepazīšanos ar privātuma politiku.

Privātuma politika ir izstrādāta 2021.gada 10.jūnijā un tā tiek periodiski pārskatīta un pēc nepieciešamības atjaunināta.

pop-up-image