Pasākumu fotografēšana un filmēšana

Informācija par datu pārziņa SIA “SM Fashion” un datu pārziņa mātes uzņēmuma SIA “Skai Pluss” rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, foto/video uzglabāšanu un publicēšanu iepirkšanās centrā Sky&More (turpmāk – Iepirkšanās centrs), Duntes ielā 19A, Rīga.

Latvijā 2018. gada 25. maijā stājās spēkā Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk – Regula).

1. Ievērojot šīs Regulas nosacījumus, informējam, ka SIA “SM Fashion” un SIA “Skai Pluss” rīkotie pasākumi Iepirkšanās centrā Sky&More, Duntes ielā 19A, Rīgā, var tikt fotografēti un/vai filmēti, lai veidotu Iepirkšanās centra publisko tēlu, nodrošinātu tā atpazīstamību, publicitāti un popularizētu Iepirkšanās centra organizētos pasākumus un mārketinga aktivitātes.

2. Piedaloties un apmeklējot SIA “SM Fashion” un SIA “Skai Pluss” rīkotos pasākumus Iepirkšanās centrā Sky&More, Duntes ielā 19A, Rīgā, pasākuma dalībnieki un/vai apmeklētāji var tikt fotografēti un/vai iemūžināti videomateriālos.

3. Ņemot vērā, ka fotogrāfijas/videomateriāli no publiskiem Iepirkšanās centra pasākumiem var tikt publiskoti, lai nodrošinātu Iepirkšanās centra tiesiskās intereses un nodrošinātu atpazīstamību, materiāli būs pieejami plašākai sabiedrībai. Fotogrāfijas/videomateriāli var tikt apstrādāti elektroniskajā vidē un publicēti Iepirkšanās centra mājaslapā, sociālo tīklu profilos vai jebkurā masu informācijas līdzeklī.

4. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt datu pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati ir datu pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem datu pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas, informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai. Ja datu subjekts uzskata, ka datu pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

5. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti.

6. Datu pārzinis informē, ka datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

6.1. lai datu pārzinis aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, veselību un/vai dzīvību;

6.2. lai datu pārzinis un/vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;

6.3. lai aizsargātu datu pārziņa īpašumu;

7. Datu pārzinis uzglabās iegūtos fotoattēlus un/vai videoierakstus līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Informāciju, kura iegūta Iepirkšanās centra rīkoto publisko pasākumu laikā, izmanto Iepirkšanās centra publiskā tēla un atpazīstamības veidošanai, tādēļ attiecīgā informācija var tikt glabāta patstāvīgi, ja vien tā vairs nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

8. Iepirkšanās centra rīkotos pasākumos iegūtie personu dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to paredz spēkā esoši tiesību akti un pieprasa tiesībsargājošās iestādes.

9. Par foto un/vai video materiāliem, kuros ir fiksēti personas dati no pasākumiem, ko organizē trešās personas Iepirkšanās centra telpās un/vai teritorijā, Duntes ielā 19A, Rīgā, LV-1005, datu pārzinis SIA “SM Fashion” un datu pārziņa mātes uzņēmums SIA “Skai Pluss” atbildību neuzņemas, šādos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu un/vai filmēšanu, paziņojot par to fotogrāfam/operatoram pasākuma laikā vai arī vēršoties pie pasākuma organizatora.

10. Iepirkšanās centrs Sky&More informē, ka personas datu pārzinis datu apstrādei ir SIA “SM Fashion” un datu pārziņa mātes uzņēmums SIA “Skai Pluss”, kontaktinformācija: Duntes iela 19A, Rīga, LV-1005, e-pasts: [email protected], tālrunis: +37167853417 (darba laikā plkst. 09:00-17:00)

pop-up-image